Intern Reglement – Wij Ook Belgium vzw

Door het Bestuursorgaan goedgekeurd op 14 september 2021, overeenkomstig de nieuwe Statuten van 03/11/2020.

  1. ALGEMEEN

Het Intern Reglement is opgesteld overeenkomstig het Artikel 8 van de Statuten.

Het doel van dit Reglement is het aanvullen van de Statuten door:

het verduidelijken van sommige punten.
het voorschrijven van bepaalde procedures.
het geven van richtlijnen voor de organisatie en de werking van de vereniging.

De leden van de vereniging kunnen het Intern Reglement raadplegen op de website van de vereniging (www.wijook.be) of na afspraak op de zetel van de vereniging.

  1. STRUCTUUR VAN DE VERENIGING

Met het oog op het verwezenlijken van het voorwerp van de vzw, beschikt de vereniging over een Dagelijks Bestuur, een Bestuursorgaan en een statutaire Algemene Vergadering. Een Secretariaat levert ondersteuning. Vrijwilligers kunnen ingezet worden.

De vzw kan regionale afdelingen oprichten die zelfstandig kunnen werken, maar hiërarchisch ondergeschikt blijven aan de vzw. Ze ontvangen steun van de vzw en hun activiteiten worden onder andere gedekt door de verzekering van de vzw. De lokale afdelingen kunnen hun eigen organisatie vastleggen, maar er moet een verantwoordelijke voor de regie aangeduid worden.

De leden van de vzw kunnen het statuut van gewoon lid hebben of van toegetreden lid. Beide ledenlijsten worden door het Secretariaat bijgehouden.

  1. DE LEDEN (Titel II van de Statuten)

Gewone leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. Toegetreden leden mogen de Algemene Vergadering bijwonen, zonder stemrecht. Alle leden genieten van de voordelen die de vzw biedt.

Kandidaat-gewone leden worden voorgesteld door 2 gewone leden en hun lidmaatschap wordt aanvaard door het Bestuursorgaan.
Toegetreden leden worden opgenomen in de lijst na betaling van het huidige verplicht lidgeld.
Het niet betalen van het laatst vastgesteld lidgeld leidt automatisch tot ambtshalve ontslag als lid, nadat de procedure beschreven in artikel 7, tweede lid, van de Statuten werd gevolgd.

  1. HET BESTUURSORGAAN EN HET DAGELIJKS BESTUUR (Titel III van de Statuten)

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. De nominatieve samenstelling van het Bestuursorgaan wordt in de Statuten vermeld in titel VIII. OVERGANGSBEPALINGEN.

De aanduiding van het Dagelijks Bestuur met een Voorzitter, Ondervoorzitter, Secretaris, Penningmeester en elke andere benodigde functie, gebeurt bij gewone meerderheid door het Bestuursorgaan.

Het spreekrecht over de vereniging met de media behoort toe aan de Voorzitter van de vereniging. Hij kan dit spreekrecht voor een bepaalde aangelegenheid delegeren aan een lid van het Dagelijks bestuur of aan een lid van het Bestuursorgaan.

  1. DE ALGEMENE VERGADERING (Titel IV van de Statuten)

Er grijpt een jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering plaats. Daarnaast kunnen ook Buitengewone Algemene Vergaderingen belegd worden. Een Buitengewone Algemene Vergadering kan onder meer worden belegd in geval van een statutenwijziging.

Een gewoon lid kan zich door middel van een volmacht door een ander gewoon lid op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen. Men kan evenwel slechts één ander gewoon lid vertegenwoordigen. Zie volmachtformulier in bijlage I.

In gewone omstandigheden grijpt de Algemene Vergadering fysisch in een zaal plaats. Bijzondere toestanden kunnen er toe nopen deze elektronisch op afstand of schriftelijk te organiseren. Mogelijk worden er op voorhand documenten verspreid.
Het verslag van de Algemene Vergadering wordt op de website gepubliceerd.

  1. LIDGELD

Het huidige verplicht lidgeld voor gewone leden en toegetreden leden, is door het Bestuursorgaan vastgelegd op 25 euro.
Elke wijziging in de toekomst moet goedgekeurd worden door het Bestuursorgaan. Op de agenda van elke statutaire jaarlijkse Algemene Vergadering zal het lidgeld voor het volgend kalenderjaar een agendapunt zijn.

  1. ORGANISEREN VAN ACTIVITEITEN

De organisatie van een activiteit is onderworpen aan de goedkeuring van het Dagelijks Bestuur. Het initiatief nemen voor een activiteit kan uitgaan van het Dagelijks Bestuur zelf , of van een Bestuurslid of een gewoon lid. Het budgettair aspect mag niet uit het oog verloren worden. De toelating is ook vereist bij een kostenloze activiteit.

Activiteiten bestaan uit het uitgeven van het magazine PROSTAATinfo, het publiceren van de website www.wijook.be, het organiseren van bijeenkomsten zoals de Algemene Vergadering, PROSTAATinfo-ZOOMS en PROSTAATinfo-avonden of -dagen, Feel+ bijeenkomsten, het deelnemen aan bijeenkomsten die door andere verenigingen georganiseerd worden, eventueel met de stand van onze vereniging, webinar informatie sessies organiseren, aanwezig zijn op sociale media, enz.

In het raam van de aanwezigheid van de vereniging op sociale media, kan Wij Ook Belgium bijvoorbeeld een facebookgroep oprichten waar personen met prostaatproblemen lid van kunnen worden. Deze facebookgroep moet de kloof tussen de vereniging en personen met prostaatproblemen kleiner maken dank zij de communicatiemogelijkheden die facebook biedt.

Bij een webinar dient de clausule in bijlage II gerespecteerd te worden.
De redactie van het magazine van de vereniging heeft haar eigen werkingregels.

Bij elke activiteit wordt een verantwoordelijke persoon voorzien, met eventueel een vervanger. Na afloop van elke activiteit wordt een evaluatiemoment voorzien.

In principe werken de organisatoren van een activiteit gratis, waarbij enkel een onkostenvergoeding voorzien is mits voorleggen van een bewijsstuk (zie eveneens rubriek 10 van dit Intern Reglement en bijlage III). Een vrijwilligersvergoeding kan in bepaalde gevallen overwogen worden.

De vereniging beschikt over twee verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid. Een eerste polis wordt afgesloten voor de burgerlijke aansprakelijkheid van de vereniging voor schade en ongevallen tijdens activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd. Een twee polis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de vereniging voor schade en lichamelijke ongevallen tijdens de feel+ oefeningen.

  1. FINANCIEEL BELEID.

De Penningmeester keurt uitgaven goed tot een bedrag van 1000,00 euro.

Uitgaven tussen 1000,01 en 2500,00 euro worden goedgekeurd door de Pennningmeester en het voltallige Dagelijks Bestuur.

Uitgaven hoger dan 2500,00 euro worden aan de voorafgaande goedkeuring van het Bestuursorgaan onderworpen.

Uitgaven voor vrijwilligersvergoedingen worden steeds onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van het Dagelijks Bestuur.

Met uitgave wordt de som bedoeld die in werkelijkheid uitbetaald wordt.

Voor de goedkeuring van uitgaven mag het akkoord van het Dagelijks Bestuur worden verworven met behulp van elektronische middelen.

  1. SAMENWERKINGSVERBANDEN.

De vzw Wij Ook Belgium kan samenwerkingsverbanden aangaan met andere verenigingen en organisaties. Het Bestuursorgaan moet zijn goedkeuring geven over een dergelijke samenwerking, en een gevolmachtigde aanduiden.

Een samenwerkingsverband ontstaat wanneer twee of meerdere partijen afspraken maken over de manier waarop ze zullen samenwerken. Deze samenwerking kan éénmalig zijn, in het raam van de realisatie van een project ontstaan of gedurende een langere periode worden aangehouden. Zo bestaat er een samenwerkingsverband gedurende een lange periode met het OntmoetingsCentrumAntwerpen en met Europa Uomo.

De samenwerking kan eenvoudige vormen aannemen, zonder dat de noodzaak bestaat om de samenwerking te formaliseren in een document.

Indien de samenwerking evenwel financiële gevolgen heeft, wordt de samenwerking geformaliseerd in een document dat door de gevolmachtigde van elke deelnemende vereniging en/of organisatie wordt ondertekend en in zoveel exemplaren wordt opgesteld als er deelnemende partijen zijn.

De vereniging kan enkel samenwerkingsverbanden aangaan met andere verenigingen en organisaties, indien het doel van de samenwerking in overeenstemming is met het voorwerp van de vereniging, beschreven in artikel 3 van de Statuten.

  1. TERUGBETALING VAN ONKOSTEN

Voor het indienen voor terugbetaling van onkosten, de criteria voor het in aanmerking nemen voor terugbetaling van onkosten en voor de procedure die door het Dagelijks Bestuur zal worden gevolgd, wordt verwezen naar bijlage III.

OPMERKING

In het eerste lid van Artikel 3 van de Statuten dient de tekst “Het bevorderen van de hulp van mannen in België” uit eerbied voor de genderpolitiek die in België van toepassing is, te worden geïnterpreteerd als “Het bevorderen van de hulp bij prostaatproblemen,”.