Statuten Wij Ook Belgium

Neergelegd bij de Rechtbank van Koophandel op 24 april 2008
Wij Ook Belgium vzw
Lange Gasthuisstraat 35-37
2000 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 473.790.659

De Algemene Vergadering van 9 april 2008, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst:

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Wij Ook Belgium vzw

Artikel 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te: Lange Gasthuisstraat 35-37, 2000 Antwerpen en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Artikel 3

De vereniging wil de hulp en solidariteit bevorderen van mannen in België teneinde bij te dragen tot een betere publieke en professionele educatie, vroegtijdige opsporing, optimale lichamelijke en psychologische verzorging en behandeling van prostaataandoeningen in het algemeen en van prostaatkanker in het bijzonder, het verhogen van de publieke bewustwording van deze aandoeningen, en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in dit specifieke domein van de volksgezondheid, in ons land.
De vereniging zal initiatieven bevorderen op alle beleidsniveaus om een aangepaste prioriteit te geven aan prostaataandoeningen in het kader van de gezondheidsproblematiek rekening houdend met de culturele verschillen in ons land. Deze doelstellingen zullen worden nagestreefd door het organiseren van campagnes door het verstrekken van informatie, via conferenties, wetenschappelijke literatuur en studies, educatieve uitwisselingen en studiebeurzen, en door op te treden als kenniscentrum voor patiënten met prostaataandoeningen. De vereniging zal het centrale kanaal zijn, optredend in opdracht van haar leden, voor de uitwisseling van relevante informatie met organisaties in de verschillende aspecten van deze aandoeningen.
Alle handelingen en initiatieven van de vereniging zullen tot doel hebben, de levenskwaliteit te bevorderen van de patiënten met prostaataandoeningen en hun families, en de vereniging zal hierbij alle mogelijke middelen inzetten om dit te bevorderen.
De activiteiten van de vereniging moeten ten goede komen aan de leden en zullen bijkomend zijn aan de activiteiten van de leden zelf.

Artikel 5

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste vier bedragen. De oprichters zijn de eerste effectieve leden. De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegene wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden en waarvan een kopie, ingevolge art.26, novies, §1, 3° van de huidige wetgeving wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Bij wijzigen in de samenstelling van de vereniging moet een kopie van het ledenregister worden neergelegd binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering. De rechten en de ver-plichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.

Artikel 6

Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die door de Algemene Vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de raad van bestuur. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur. Met de term ‘lid’ in deze statuten wordt uit-drukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

Artikel 8

De leden zijn tot een bijdrage verplicht van 20€ tot onbepaald Euro.

Artikel 9

Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.

Artikel 12: Duur van het mandaat van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Tussentijds benoemde bestuurders worden slechts benoemd voor de duur van de rest van het mandaat.

Artikel 13: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezigen en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De akte betreffende de benoeming van de bestuurders moet neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekend gemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 14: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de Algemene Vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid.
De afzetting door de Algemene Vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moeten evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de Algemene Vergadering.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekend maken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder de statutaire minimum is gedaald. In dit geval, met de raad van bestuur binnen de twee maanden de Algemene Vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis te stellen.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekend gemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Artikel 15: Bevoegdheden van de bestuurders

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijke door de wet aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen. De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

Artikel 18

De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een afgevaardigde bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover het bestuur der Postcheques, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.

Artikel 20

De personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taxen op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. De raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.
Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden:
a) Op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf, door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur.
b) Door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

Artikel 21: Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging

De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.
Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden:
a) Op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf, door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad van bestuur.
b) Door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg.

Artikel 23

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders.
Een lid kan zich echter door een ander lid op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de Algemene Vergadering.

Artikel 24

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
•- het wijzigen van statuten
•- de benoeming en afzetting van bestuurders
•- de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend
•- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen
•- de goedkeuring van de begroting en van de rekening
•- de vrijwillige ontbinding van de vereniging
•- de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging
•- de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk
•- alle gevallen waarin deze statuten het vereisen

Artikel 25

De Algemene Vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.
Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komende jaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 26

De Algemene Vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar.

Artikel 27

De raad van bestuur is bovendien verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekend schrijven waarin de te behandelende agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de raad van bestuur verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

Artikel 28

De oproepingen tot de Algemene Vergadering moeten, om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per aangetekende brief tenminste acht werkdagen voor de vergadering.

Artikel 29

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

Artikel 34

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend door de voorzitter en de secretaris, opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door de leden en de belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de Algemene Vergadering.

Artikel 36

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de Algemene Vergadering vermeld worden.
Zijn er geen 2/3 van de leden op deze Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meerdere vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningvoorwaarde.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangloze doelstelling, die samenloopt met dat van de ontbonden vzw.
Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de dertig dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]